Oct 20, 2020   2:45 p.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Identification number: 38318
University e-mail: peter.krizan [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)

     
     
Lesson     Final thesis     
     Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
Determination of the effect of selected structural parameters of pressing chamber on briquettes quality
Written by (author): doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Department:
Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Opponent 1:prof. Ing. Jozef Pilc, CSc.
Opponent 2:
prof. Ing. Peter Demeč, CSc.
Opponent 3:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Stanovenie vplyvu vybraných konštrukčných parametrov lisovacej komory na kvalitu výliskov
Summary:
Habilitačná práca je venovaná výskumu stanovenia vplyvu vybraných konštrukčných parametrov lisovacej komory na výslednú kvalitu výliskov. V úvodnej časti práce je vypracovaná teoretická analýza vplyvu konštrukčných parametrov zhutňovacieho stroja a lisovacej komory na hustotu výliskov. V práci boli špecifikované a definované konštrukčné parametre lisovacej komory a bol určený ich vplyv na hustotu výliskov. Na základe dostupných možností bol navrhnutý experimentálny výskum, ktorý je podrobne popísaný v praktickej časti habilitačnej práce. Vyhodnotením realizovaných experimentov boli získané výsledky, ktoré poukazujú na dôležitosť sledovaných konštrukčných parametrov v procese lisovania biomasy. V predkladanej habilitačnej práci sú prezentované výsledky, ktoré definujú a stanovujú vplyv spôsobu lisovania, vplyv dĺžky lisovacej komory, vplyv kužeľovitosti stien lisovacej komory na výslednú hustotu výliskov. Na základe realizovaných experimentov bolo možné čiastočne definovať aj rozloženie a pôsobenie trecích síl v lisovacej komore, ktoré sú tiež v práci uvedené. V záverečnej časti práci, autor pojednáva o možnostiach využitia dosiahnutých výsledkov a možnostiach ďalšieho smerovania výskumu v oblasti zhutňovania biomasy do formy tuhých biopalív.
Key words:
konštrukčné parametre, dĺžka lisovacej komory, hustota výliskov, kužeľovitosť stien, lisovacia komora, koeficient väzbového trenia

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited