21. 1. 2020  0:59 Vincent
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
Identifikačné číslo: 43247
Univerzitný e-mail: zdenko.takac [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Oddelenie matematiky (ÚIAM FCHPT)
Vedúci oddelenia - Oddelenie matematiky (ÚIAM FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Fuzzy množiny typu 2
Autor: doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
Pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Oponent 1:prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Oponent 2:prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.
Oponent 3:prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Fuzzy množiny typu 2
Abstrakt:Abstrakt slovensky Práca sa zaoberá fuzzy množinmi typu 2, ktoré sú zovšeobecnením štandardných fuzzy množín, pričom veľká pozornosť je venovaná najmä intervalovým fuzzy množinám. Jednotlivé problémy nie sú v hlavnom texte skúmané do hĺbky, komentár má skôr priniesť prehľad danej problematiky, opísať motiváciu a súvislosti medzi rôznymi pojmami z oblasti. O niečo väčší dôraz je kladený na čiastkové problémy, ktorými sa zaoberal autor textu vo svojej vedeckej práci. Exaktné matematické výsledky sú uvedené v článkoch, ktorých separáty sú v Prílohe. Cieľom práce je prispieť k teoretickým základom fuzzy množín typu 2 a vyriešiť niektoré čiastkové problémy, ktoré brzdia implementáciu fuzzy systémov založených na fuzzy množinách typu 2. Prvá kapitola obsahuje stručný opis fuzzy systémov a fuzzy systémov typu 2. Cieľom zaradenia tejto kapitoly do práce je naznačenie motivácie k riešeniu problémov, ktoré sa vyskytujú v nasledujúcich častiach textu. Druhá kapitola tvorí teoretický úvod do problematiky, sú tu definované fuzzy množiny, intervalové fuzzy množiny, fuzzy množiny typu 2 a sú charakterizované ich rôzne reprezentácie. V tretej kapitole je opísaná algebra pravdivostných hodnôt fuzzy množín typu 2, je tu naznačený spôsob, akým táto algebra vznikne z algebry pravdivostných hodnôt obyčajných fuzzy množín, a sú ukázané vlastnosti tejto algebry. Nakoniec sú na množine fuzzy množín typu 2 definované základné množinové operácie - prienik, zjednotenie a doplnok. Štvrtá kapitola sa zaoberá agregáciou pravdivostných hodnôt fuzzy množín typu 2, predovšetkým OWA operátormi a tzv. FTV agregačnými operátormi. V piatej kapitole je na množine fuzzy množín typu 2 zavedená inklúzia a miera inklúzie, kde inklúzia je ostrá relácia a miera inklúzie je fuzzy relácia na množine všetkých fuzzy množín typu 2. V poslednej kapitole skúmame lineárne usporiadania intervalov - tzv. prípustné usporiadania, definujeme a skonštruujeme intervalové negácie, intervalové miery inklúzie, intervalové entropie a následne tieto aplikujeme v spracovaní obrazu, konkrétne pri segmantácii obrazu v odtieňoch šedej.
Kľúčové slová:fuzzy systémy, fuzzy množiny typu 2, intervaly

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene