Apr 6, 2020   5:43 a.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Arpád Kósa, PhD.
Identification number: 50249
University e-mail: arpad.kosa [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The investigation of semiconductor structures properties by DLTS method
Written by (author): Ing. Arpád Kósa, PhD.
Department: Department of microelectronics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Opponent:Ing. Martin Vallo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Skúmanie vlastností polovodičových štruktúr metódou DLTS
Summary:Práca sa zaoberá identifikáciou hlbokých energetických hladín v polovodičových štruktúrach na báze Si metódou DLTS. V rámci experimentu sme skúmali dva typy Si Schottkyho štruktúr: testovaciu štruktúru so zámerne vytvorenou Au hlbokou hladinou a detektor žiarenia pred a po ožiarení neutrónmi. Experimenty boli realizované na meracom pracovisku DL8000 na Katedre mikroelektroniky, FEI STU v Bratislave. Z nameraných DLTS spektier sme určili parametre hlbokých energetických hladín s využitím softvéru Dlts 2.6, Microsoft Office Excel 2007 a OriginPro 7.5. Výsledky získané z meraní na referenčnej štruktúre sme využili na porovnanie dôveryhodnosti jednotlivých spôsobov evaluácie DLTS spektier. Analýzou DLTS spektier nameraných na detektore pred a po ožiarení sme vyhodnotili účinky neutrónového žiarenia na kremík. Na základe skúseností získaných počas analýzy nameraných DLTS spektier boli vytvorené podklady na sekciu "Analýza a spracovanie DLTS spektier" vzdelávacieho modulu "DLTS", v kurze "Elektrická charakterizácia polovodičových štruktúr a prvkov" umiestnenom na portáli "eLearn central".
Key words:DLTS, kremík, hlboké energetické hladiny

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited