Oct 25, 2020   2:06 a.m. Aurel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Identification number: 5813
University e-mail: lukas.kohutka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

     Graduate          Final thesis     
     
Publications          Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Hardware Architectures of Real-Time Kernels
Written by (author):
Department:
Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Opponent 1:
Opponent 2:prof. Ing. Miloš Drutarovský, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:
Hardvérové architektúry pre jadrá operačných systémov reálneho času
Summary:
Táto dizertačná práca je zameraná na vnorené systémy reálneho času a možnosti ich vylepšenia pomocou hardvérovej akcelerácie, ktorá využíva nové, navrhované architektúry. Hardvérovou implementáciou pôvodne softvérových algoritmov je možné zredukovať ich asymptotickú časovú zložitosť, niekedy dokonca až na konštantnú časovú zložitosť. Konštantná časová zložitosť je veľmi dôležitá pre algoritmy aplikované v operačných systémoch reálneho času, pretože priamo ovplyvňuje predvídateľnosť a determinizmus systémov reálneho času, čo je veľmi dôležité pre správne fungovanie systémov reálneho času. Okrem toho môže hardvérová akcelerácia výrazne skrátiť dobu odozvy jednotlivých úloh reálneho času. Kvalita systémov reálneho času môže byť znateľne vylepšená poskytnutím novej hardvérovej platformy pre systémy reálneho času, ktorá môže tiež viesť ku komplexnejším a efektívnejším systémom reálneho času. Táto práca sa zaoberá efektivitou a flexibilitou hardvérovo akcelerovaného plánovania úloh reálneho času, ako jednej z najdôležitejších častí takejto platformy pre systémy reálneho času. Zvýšená efektivita a flexibilita je dosiahnutá návrhom rozličných nových architektúr pre plánovače úloh reálneho času a pre min/max rady, u ktorých bolo identifikované, že najviac vplývajú na efektivitu plánovačov úloh. Analýza vykonaná v rámci tejto dizertačnej práce pozostáva z vlastností systémov reálneho času, operačných systémov reálneho času a ich jednotlivých častí, existujúcich algoritmov používaných v operačných systémoch reálneho času, existujúcich hardvérových architektúr pre zoraďovanie údajov a existujúcich techník pre hardvérovú akceleráciu vo všeobecnosti. Taktiež existujúce hardvérové akcelerátory zamerané na operačné systémy reálneho času boli analyzované. Na základe analýzy je možné zhodnotiť, že je množstvo priestoru pre zlepšenie existujúcich riešení, pretože existujúce akcelerátory majú príliš obmedzenú funkcionalitu a používajú menej efektívne hardvérové architektúry. Cieľom tejto dizertačnej práce bolo vyvinúť niekoľko hardvérových architektúr pre plánovače úloh reálneho času s lepšími vlastnosťami ako tie existujúce, a vyhodnotiť vyvinuté architektúry, aby bolo overené, že tieto architektúry sú korektné a sú skutočne lepšie buď z hľadiska efektivity (napr. výkonnosť alebo hardvérová zložitosť) alebo z hľadiska flexibility (napr. komplexnejšie systémy so zmiešanou kritickosťou sú zvládnuté relatívne ľahko). Systémy reálneho času založené na navrhovaných architektúrach by mali mať lepšie vlastnosti, čiže by mohli vznikať efektívnejšie a komplexnejšie systémy reálneho času za kratší čas.
Key words:
plánovanie úloh, hardvérová akcelerácia, koprocesor, systémy reálneho času

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited