Oct 19, 2019   11:26 a.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Husár
Identification number: 61034
University e-mail: jakub.husar [at] stuba.sk
 
2831V00  Chemical Engineering D-CHEI
FCFT D-CHEI den [year 3]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Preparation and characterization of catalysts for tar decomposition
Written by (author): Ing. Jakub Husár
Department: Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Opponent:prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Charakterizácia katalyzátora na rozklad dechtov
Summary:Zníženie produkcie skleníkových plynov a zefektívnenie recyklácie a zhodnotenia odpadov patrí medzi hlavé trendy v 21. storočí. Nakoľko fosílne palivá patria medzi vyčerpateľné zdroje energie, potrebujeme ich nahradiť inými palivami, ktoré sú obnoviteľné a súčasne predstavujú menšie riziko pre životné prostredie. Medzi obnoviteľné zdroje energie patrí aj biomasa a odpady. Z týchto alternatívnych zdrojov možno vyrobiť teplo, elektrickú energiu, palivá a cenné suroviny pre chemickú syntézu ich spaľovaním, splyňovaním a pyrolýzou. Splyňovanie a pyrolýza patria medzi moderné metódy energetického zhodnotenia biomasy a odpadov, akými sú napríklad automobilové pneumatiky. Splyňovaním a pyrolýzou vznikajú plynné, kvapalné a tuhé produkty. Pyrolýzou automobilových pneumatík sa najčastejšie vyrába bio-olej, ktorý sa využíva ako prímes do klasických automobilových palív. Pri splyňovaní býva hlavným produktom plynná frakcia, ktorá však obsahuje aj kondenzovateľné zložky, označované ako dechty. Ich odstraňovanie býva náročné, a preto je výhodnejšie ich produkciu potlačiť vhodnou voľbou procesných podmienok alebo použitím katalyzátora. Cieľom tejto práce je príprava katalyzátorov, štúdia ich fyzikálnych vlastností a otestovanie ich účinnosti pri odstraňovaní dechtov z plynnej fázy získanej splyňovaním tuhého komunálneho odpadu. Použité katalyzátory boli pripravené z dolomitu a koksu z pyrolýzy pneumatík. Surové katalyzátory boli najprv termicky stabilizované pri teplotách 800–1000 °C a následne impregnované niklom. Ako modelová látka, ktorá predstavovala dechty, bol použitý toluén. Katalyzátory boli nasypané v reaktore v podobe pevného lôžka. Experiment bol realizovaný pri teplote 800 °C, pričom zastúpenie permanentných plynov na výstupe z reaktora bolo periodicky analyzované, aby mohol byť monitorovaný pokles aktivity katalyzátorov ich zakoksovaním. Miera zakoksovania katalyzátorov bola znížená privádzaním vodnej pary do reaktora.
Key words:splyňovanie, katalyzátor, rozklad dechtov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited