20. 7. 2019  16:05 Iľja
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jakub Husár
Identifikačné číslo: 61034
Univerzitný e-mail: jakub.husar [at] stuba.sk
 
2831V00  chemické inžinierstvo D-CHEI
FCHPT D-CHEI den [roč 2]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
2. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Charakterizácia katalyzátora na rozklad dechtov
Autor: Ing. Jakub Husár
Pracovisko: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Oponent:prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Charakterizácia katalyzátora na rozklad dechtov
Abstrakt:Zníženie produkcie skleníkových plynov a zefektívnenie recyklácie a zhodnotenia odpadov patrí medzi hlavé trendy v 21. storočí. Nakoľko fosílne palivá patria medzi vyčerpateľné zdroje energie, potrebujeme ich nahradiť inými palivami, ktoré sú obnoviteľné a súčasne predstavujú menšie riziko pre životné prostredie. Medzi obnoviteľné zdroje energie patrí aj biomasa a odpady. Z týchto alternatívnych zdrojov možno vyrobiť teplo, elektrickú energiu, palivá a cenné suroviny pre chemickú syntézu ich spaľovaním, splyňovaním a pyrolýzou. Splyňovanie a pyrolýza patria medzi moderné metódy energetického zhodnotenia biomasy a odpadov, akými sú napríklad automobilové pneumatiky. Splyňovaním a pyrolýzou vznikajú plynné, kvapalné a tuhé produkty. Pyrolýzou automobilových pneumatík sa najčastejšie vyrába bio-olej, ktorý sa využíva ako prímes do klasických automobilových palív. Pri splyňovaní býva hlavným produktom plynná frakcia, ktorá však obsahuje aj kondenzovateľné zložky, označované ako dechty. Ich odstraňovanie býva náročné, a preto je výhodnejšie ich produkciu potlačiť vhodnou voľbou procesných podmienok alebo použitím katalyzátora. Cieľom tejto práce je príprava katalyzátorov, štúdia ich fyzikálnych vlastností a otestovanie ich účinnosti pri odstraňovaní dechtov z plynnej fázy získanej splyňovaním tuhého komunálneho odpadu. Použité katalyzátory boli pripravené z dolomitu a koksu z pyrolýzy pneumatík. Surové katalyzátory boli najprv termicky stabilizované pri teplotách 800–1000 °C a následne impregnované niklom. Ako modelová látka, ktorá predstavovala dechty, bol použitý toluén. Katalyzátory boli nasypané v reaktore v podobe pevného lôžka. Experiment bol realizovaný pri teplote 800 °C, pričom zastúpenie permanentných plynov na výstupe z reaktora bolo periodicky analyzované, aby mohol byť monitorovaný pokles aktivity katalyzátorov ich zakoksovaním. Miera zakoksovania katalyzátorov bola znížená privádzaním vodnej pary do reaktora.
Kľúčové slová:splyňovanie, katalyzátor, rozklad dechtov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene