Oct 22, 2020   11:39 p.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Anton Lisý
Identification number: 61256
University e-mail: anton.lisy [at] stuba.sk
 
2811V02  Technology of Polymer Materials D-TPOLMI
FCFT D-TPOLMI den [year 3]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study

Contacts
     
Graduate
     
     
Final thesis
     
     
Publications
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Preparation and application of lignin for partial or complete replacement of polyvinyl acetate based adhesive
Written by (author):
Ing. Anton Lisý
Department:
Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Aleš Ház, PhD.
Opponent:
Ing. Roderik Plavec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Príprava a aplikácia lignínu na čiastočnú alebo úplnú náhradu lepidla na báze polyvinylacetátu
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce bolo z čiernych lúhov vyzrážať lignín, pričom sa hľadali vhodné podmienky zrážania. Následne sa mal vyzrážaný lignín využiť ako náhrada, doplnok alebo plnivo lepidla na báze polyvinyacetátu pri lepení dýh. V teoretickej časti sa práca stručne venuje problematike lignínu, jeho izolácie a využitia, ako aj výrobe kompozitných materiálov na báze dreva, adhezív využívaných pri tejto výrobe a preskúmaných možností ich náhrady lignínom. Experimentálna časť je rozdelená na zrážanie a zlepšovanie vlastností lignín, ich následnej charakterizácie a na využitie takto pripraveného lignínu pri lepení dýh. Pri izolácii sa využila kyselina sírová, dusičná, octová a chlorovodíková. Najlepšie vlastnosti mal lignín pripravený kyselinou sírovou. Lignín použitý v práci bol modifikovaný purifikáciou za účelom zníženia obsahu popola a acetyláciou v snahe o zlepšenie kompatibility s PVAc lepidlom. Lisovanie a lepenie vzoriek dýh bolo realizované na lise s ohrevom za teplôt v rozsahu 50 až 140°C, pri tlaku 1,51 N/mm2 počas doby 5 minút. Následne boli vzorky testované v pevnosti v šmyku a ťahu. Testovanie bolo realizované podľa normy STN EN 314-1. Pevnostné vlastnosti zlepenej plochy boli pri teste pevnosti v šmyku lepšie, ako pevnostné vlastnosti vzoriek a teda nebolo možné určiť pevnosť v šmyku. Pevnostné vlastnosti v ťahu záviseli od teploty, použitého lignínu a jeho prídavky. Ako vhodné na technologické použitie sa ukázal prídavok 5% lignínu do zmesi lepidla pri teplotách pod 80°C a 15% lignínu izolovaného z čierneho lúhu z listnatých drevín, pri teplote nad 140°C. Pri týchto podmienkach dochádzalo k 50 až70% zvýšeniu pevnosti v ťahu, oproti čistému lepidlu za rovnakých podmienok. Najvyššia dosiahnutá pevnosť v ťahu lepených spojov bola 7,78 N/mm2. Z nameraných údajov môžeme vyvodiť záver, že prídavok lignínu k PVAc lepidlu môže viesť k zlepšeniu jeho pevnostných vlastností za vhodne zvolených podmienok. To by mohlo umožniť nárast jeho priemyselného využitie pri výrobe preglejok.
Key words:
drevné kompozity, polyvinylacetát, lignín, lepidlá

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited