21. 2. 2020  20:42 Eleonóra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Ivica Just, PhD.
Identifikační číslo: 66890
Univerzitní e-mail: ivica.just [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Optimal use of proton in vivo spectroscopy methods for assessment of metabolic state of biological tissue at high magnetic fields
Autor: Mgr. Ivica Just, PhD.
Pracoviště: Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Tibor Liptaj, PhD.
Oponent 1:Ing. Vladimír Mlynárik, DrSc.
Oponent 2:Mgr. Michal Bittšanský, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Optimálne použitie metód protónovej in vivo spektroskopie na určenie metabolického stavu biologického tkaniva vo vysokých magnetických poliach
Abstrakt:Protónová (1H) in vivo spektroskopia predstavuje veľmi cenný nástroj, umožňujúci náhľad do metabolizmu živých organizmov bez invazívneho zásahu. Výhodou metódy je jej variabilita, vďaka ktorej je možné prispôsobením parametrov merania lokalizovane skúmať rôzne metabolity. V teoretickej časti predkladanej práce predstavujeme základné princípy magnetickej rezonancie, špeciálne jej in vivo použitia. Približujeme spôsoby lokalizácie signálu, a to formou single voxel spektroskopie (SVS) alebo multivoxlového zobrazovania založeného na chemickom posune (CSI). Vydzvihujeme dôležitosť dosiahnutia čo najhomogénnejšieho magnetického poľa v objeme merania a taktiež potlačenie nežiadúcich dominantných signálov, väčšinou vody alebo tukov, ktoré by svojou dominanciou v spektre znemožnili detekciu ostatných metabolitov. V časti analýzy a kvantifikácie spektier popisujeme rôzne úpravy, odporúčané korekcie dát a spôsoby kvantifikácie. Cieľom praktickej časti práce bolo aplikovať, optimalizovať a vyvinúť metódy in vivo MRS na riešenie troch rôznych výskumných otázok na vysokých magnetických poliach. Prvá štúdia bola realizovaná na predklinickom 4.7 T skeneri, kde sa skúmali zmeny metabolitov v mozgu pri modeli vaskulárnej demencie, realizovanej formou trojcievnej oklúzie mozgových ciev. Použitá bola metóda SVS. Hoci sa nepreukázali žiadne výraznejšie zmeny v koncetráciách metabolitov, čo pripisujeme neurokompenzačným mechanizmom, metóda umožnila kvantifikovať päť metabolitov neurochemického profile. Druhá štúdia v poli s intenzitou 7 T magnete sledovala metódou SVS molekulu karnozínu v lýtkovom svale a jej zmeny v spektre spôsobené akútnou fyzickou námahou. Štúdia ukázala, že hoci sa koncentrácia karnozínu po námahe nezmenila, signál karnozínu sa v spektre štiepil, čo poukazovalo na existenciu rôznych kompartmentov v svale obsahujúcich karnozín a v nich sa vyskytujúce zmeny pH, indukované prácou svalov. Vrámci tretej štúdie na 7 T poli boli detekované intramyocelulárne tuky (IMCL) v lýtkovom svale. Použitá bola nami vyvinutá multivoxlová sekvencia typu CSI, nazvaná FIDESI, ktorá umožnila snímať vrámci jedného merania signál FID s minimálnym časovým odstupom od excitácie a zároveň echo s dlhým časom, a to z oblasti celého axiálneho rezu pokrývajúceho lýtko. Nová sekvencia preukázala porovnateľné výsledky s prechádzajúcimi publikovanými štúdiami o IMCL a v relatívne krátkom čase merania umožnila získať údaje nielen zo všetkých svalov, vyskytujúcich sa v danom reze lýtkom, ale aj kostnej drene a subkutánneho tuku. Na záver práce sú všetky tri prístupy porovnávane spolu so zdôvodnením a diskusiou o ich výbere na konkrétne použitie.
Klíčová slova:in vivo MRS, magnetická rezonancia, SVS, CSI, protónová spektroskopia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně