29. 5. 2020  19:30 Vilma
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Henrich Krump, Ph.D.
Identifikační číslo: 70703
Univerzitní e-mail: henrich.krump [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výuka     
Závěrečná práce
     
Publikace
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Habilitační práce
Název práce:
Influence of physical and chemical blowing agents on properties of thermoplastic and thermoplastic elastomer blends
Autor: Ing. Henrich Krump, Ph.D.
Pracoviště:
Oponent 1:
prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.
Oponent 2:
doc. Ing. Antonín Kuta, CSc.
Oponent 3:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Vplyv fyzikálnych a chemických nadúvadiel na vlastnosti zmesí termoplastov a termoplastických elastomérov
Abstrakt:
Predložená habilitačná práca pojednáva o vplyve fyzikálnych a chemických nadúvadiel na vlastnosti zmesí termoplastov a termoplastických elastomérov. Práca predstavuje prechod od teoretického popisu mechanizmu napeňovania polymérnych zmesí pomocou fyzikálnych ako aj chemických nadúvadiel až po reálne, priemyselné využitie v danej oblasti. Práca poukazuje na významný vplyv samotnej polymérnej zmesi, resp. jej zloženia v procese iniciácie, ako aj rastu mikropórov. Dominatnú úlohu zohráva celková viskozita prostredia polymérnej zmesi, pričom špecifickú úlohu zohrávajú plnivá, ktoré na jednej strane môžu pôsobiť ako iniciačné centrá pre vznik mikropórov, na druhej strane z hladiska viskozity prostredia môžu ovplyvniť ich rast. Kedže viskozita ako funkcia teploty a tlaku má významný vplyv na proces spracovania polymérov, veľký dôraz sa kládol na optimalizáciu nastavenia procesných parametrov v prípade saturácie super-kritického CO2 (sCO2) v termoplastických polyolefínoch (TPO). Obdobná relevancia procesu nastavenia sa sledovala aj v procese vytláčania mäkčeného polyvinylchloridu (PVC) použitím chemického nadúvadla. Uvedené výsledky jasne poukazujú na fakt, že dosiahnutie homogénnej mikroporéznej štruktúry, ktorá má pozitívny vplyv na sledované vlastnosti uvedených polymérnych zmesí sa dá docieliť precíznou optimalizáciou procesných parametrov s cieľom dosiahnutia vhodného viskozitného prostredia polymérnej zmesi. V tretej časti sa práca zaoberá aj možnosťou náhrady PVC zmesnými materálmi na báze polyetylénu (PE) a etylén-oktén kopolyméru (POE), vhodnými pre dynamické aplikácie s prísadami bezhalogénových retardérov horenia (tzv. HFFR zmesi).
Klíčová slova:
Mikroporézne zmesi, Polyvinylchlorid (PVC, Termoplastický elastomér, Fyzikálne a chemické nadúvadlo, Super-kritické CO2 (sCO2)

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně