15. 11. 2019  17:30 Leopold
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Identifikačné číslo: 913
Univerzitný e-mail: lubos.hrustinec [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Využitie metódy konečných prvkov pri analýze a návrhu geotechnických konštrukcií
Autor: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Pracovisko: Katedra geotechniky (SvF)
Oponent 1:prof. Mgr. RNDr. Ing. Jozef Sumec, DrSc.
Oponent 2:prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.
Oponent 3:doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie metódy konečných prvkov pri analýze a návrhu geotechnických konštrukcií
Abstrakt:Habilitačná práca sa zaoberá problematikou analýzy a návrhu geotechnických konštrukcií s využitím numerickej metódy konečných prvkov (MKP). Prvá kapitola je venovaná úvodu do problematiky analýzy a navrhovania geotechnických konštrukcií. V druhej kapitole je uvedená stručná rešerš metód a postupov (analytických, numerických), ktoré sa využívajú pri riešení interakcie stavebných konštrukcií s podložím. Tretia kapitola opisuje matematický aparát MKP použitý pri riešení praktických príkladov uvedených v práci. V hlavnej časti práce (4. kap.) je prezentovaných päť praktickým príkladov využitia MKP pri analýze a návrhu nasledujúcich geotechnických konštrukcií a problémov: - analýza spolupôsobenia plošných základov s podložím, - výpočet sadnutia objektu medziskladu vyhoreného paliva v Jaslovských Bohuniciach, - optimalizácia návrhu hĺbkového založenia mostného objektu v Dunaujvárosi, - analýza zvislých posunov podložia a objektu vodnej elektrárne v Gabčíkove, - optimalizácia návrhu priehrady prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ. V závere práce je uvedený súhrn poznatkov vyplývajúcich z riešenej problematiky využitia MKP pri analýze a návrhu geotechnických konštrukcií. Na základe zhodnotenia komplexu poznatkov uvedených v habilitačnej práci je možné predpokladať, že v geotechnických analýzach a výpočtoch budú ovplyvňovať mieru výstižnosti a správnosti riešení úloh interakcie geotechnickej (stavebnej) konštrukcie s podložím hlavne prístupy zohľadňujúce úroveň a nové poznatky súvisiacich teoretických a inžinierskych vedných disciplín. Dôraz bude kladený na overovanie súladu použitých teoretických predpokladov s experimentálnymi meraniami. Pri riešení komplexnejších a náročných geotechnických problémov bude čoraz významnejšiu až rozhodujúcu úlohu v praktických riešeniach zohrávať inžiniersky prístup v kombinácií s numerickými riešeniami (najmä MKP). MKP umožňuje modelovanie geotechnických konštrukcií so zložitými geometrickými, materiálovými a statickými okrajovými podmienkami.
Kľúčové slová:geotechnické konštrukcie , metóda konečných prvkov (MKP), analýza a návrh konštrukcií

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene