6. 6. 2020  13:30 Norbert
Akademický informačný systém

Brožúra publikačnej činnosti


Táto aplikácia slúži na tlač brožúry publikačnej činnosti pre vybrané pracovisko.

Pracovisko
Zvoliť
Stavebná fakulta
Katedra betónových konštrukcií a mostov
Katedra dopravných stavieb
Katedra geodetických základov
Katedra geodézie
Katedra geotechniky
Katedra vodného hospodárstva krajiny
Katedra hydrotechniky
Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Katedra architektúry
Katedra kovových a drevených konštrukcií
Katedra mapovania a pozemkových úprav
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Katedra ekonomiky a riadenia stavebníctva
Katedra fyziky
Katedra stavebnej mechaniky
Katedra materiálového inžinierstva
Katedra technológie stavieb
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
Katedra technických zariadení budov
Katedra jazykov
Katedra telesnej výchovy
Katedra humanitných vied
Ústav súdneho znalectva
Oddelenie ľudských zdrojov
Centrum informačných technológií SvF
Knižničné a informačné centrum
Oddelenie projektov a vonkajších vzťahov
Oddelenie prevádzky
Centrálne laboratóriá Svf