21. 10. 2020  0:34 Uršuľa
Akademický informačný systém

Pracoviská - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

CL|
|
OJ|
|
|TPP|ÚACH||ÚBM|ÚBT
|
ÚFCHCHF
|
ÚCHEI
ÚIAM
|
|ÚPV
|
ÚPSP

          
040904     Ekonomický útvar
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Zuzana Michalíková
Sekretariát: -- neuvedené --

          
040903     Pedagogický útvar
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


          
040906     Projektové stredisko
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Martin Grančay, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --

          
040902     Sekretariát dekana
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Telefónny zoznam


          
040905     Útvar ľudských zdrojov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

040330     Oddelenie jazykov
Telefón: +421 252 496 708
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Magdaléna Horáková
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Telefónny zoznam


040680     Slovenská chemická knižnica
Telefón: +421 252 495 265
Fax: +421 252 495 265
Vedúci: Ing. Jozef Dzivák
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Projekty
PublikácieBrožúra publikácií
Záverečné práce
PublikácieBrožúra publikácií


          
040941     DS Harmónia
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
040942     DS Vyhne
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
042190     Oddelenie anorganickej chémie
Telefón: +421 259 325 622
Fax: +421 257 294 537
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamPrehľad vypísaných tém


          
          042110     Oddelenie anorganických materiálov
Telefón: +421 259 325 545, +421 259 325 547Fax: +421 259 325 415
Sekretariát: -- neuvedené --


044000     Ústav biotechnológie
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1707
Telefón: +421 259 325 151
Fax: +421 252 493 198
E-mail: jan.sajbidor@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --


045000     Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1706
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: peter.rapta@stuba.sk
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
046000     Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1705
Telefón: +421 259 325 250
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
046290     Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Telefón: +421 252 495 243, +421 259 325 220
Fax: +421 252 495 243E-mail: miloslav.drtil@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --


          046230     Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Telefón: +421 259 325 250
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Juma Haydary, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --


          
          
          048140     Oddelenie organickej chémie
Telefón: +421 252 495 410, +421 259 325 160
Fax: +421 252 968 560E-mail: stefan.marchalin@stuba.sk
Sekretariát: -- neuvedené --


          
040200     Ústav potravinárstva a výživy
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --


          
040250     Oddelenie potravinárskej technológie
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
040270     Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Telefón: +421 259 325 518
Fax: -- neuvedené --E-mail: lubomir.valik@stuba.sk
Sekretariát: -- neuvedené --

049000     Ústav prírodných a syntetických polymérov
Telefón: +421 252 923 011
Fax: +421 259 325 319
Vedúci: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
ProjektyPublikácie
Brožúra publikácií
Záverečné prácePrehľad vypísaných tém
Garantované predmetyTelefónny zoznamProjekty


          
049380     Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kdcp
Telefón: +421 259 325 215, +421 903 250 915
Fax: -- neuvedené --
E-mail: svetozar.katuscak@stuba.sk
Sekretariát: -- neuvedené --

          049370     Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kpk
Telefón: +421 259 325 446
Fax: -- neuvedené --
E-mail: ivan.hudec@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
049170     Oddelenie spracovania polymérov (detaš. pracovisko)
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
Publikácie
Brožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém
Telefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií