28. 10. 2020  9:07 Dobromila
Akademický informačný systém

Pracoviská - Rektorát a ostatné univerzitné pracoviská STU


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|
OUP

901     Rektorát STU
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          901010     Vedenie STU
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


          
901101     Útvar - Kancelária rektora
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Erika Jevčáková
Sekretariát: -- neuvedené --

          901102     Útvar hlavného kontrolóra
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Oľga Matúšková
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Zamestnanci


          
901103     Referát obrany, ochrany a utajovaných skutočností
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
901111     Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
901112     Útvar medzinárodných vzťahov
Telefón: +421 917 669 324Fax: -- neuvedené --E-mail: lesana.zemanova@stuba.sk
Sekretariát: -- neuvedené --


          
901121     Útvar vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Ing. Mária Búciová
Sekretariát: -- neuvedené --

          
901131     Útvar práce s verejnosťou
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Zuzana Mokošová
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Telefónny zoznam


          
901141     Útvar technicko - investičných činností
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
901501     Útvar - Kancelária kvestora
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          
901510     Ekonomický útvar
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Jozef Benka
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
901511     Oddelenie rozpočtu a financovania
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Telefónny zoznam


          
          
901512     Oddelenie finančného účtovníctva
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Eva Lopašovská
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Telefónny zoznam


                    901513     Referát daní
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
901520     Právny a organizačný útvar
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: JUDr. Marcel Michalička
Sekretariát: -- neuvedené --

          901530     Útvar ľudských zdrojov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam


          
901540     Útvar verejného obstarávania
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
Zamestnanci


          901550     Útvar energetiky a revíznych činností
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          901560     Útvar prevádzky a krízového riadenia
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ignác Chabroň
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Telefónny zoznam


          
          
901561     Oddelenie údržby a materiálno-technické zabezpečenie
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
Zamestnanci


          
          
901562     Oddelenie dopravy
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ľuboš Litvík
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          901563     Oddelenie technicko-prevádzkové
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
901564     Referát BOZP, OPP, CO a krízového riadenia S HM STU
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
901580     Útvar projektu ACCORD
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          901570     Investičný útvar
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

902     Ostatné univerzitné pracoviská
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
902010     Archív STU
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: PhDr. Mária Boriková
Sekretariát: -- neuvedené --

          902020     Ústav manažmentu STU
ÚM Vazovova 5, 81243 Bratislava
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
902021     ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --


          
          
902022     ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznamProjektyPublikácie
Brožúra publikácií
Záverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém


          
          
902023     ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
902024     ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Telefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce


          
902040     Inštitút celoživotného vzdelávania
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Záverečné práce
ZamestnanciZáverečné práce


                    902041     Útvar riaditeľa
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
902043     Centrum vzdelávania
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

                    
902045     Univerzita tretieho veku
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam


          
          
902046     Jazykové centrum
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


          
902060     Vydavateľstvo SPEKTRUM STU
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Roman Zsigo
Sekretariát: -- neuvedené --


          
          
902061     Redakčné oddelenie (Redakcia)
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
902062     Obchodné oddelenie
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

                    902063     Ekonomické oddelenie
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
902064     Oddelenie polygrafickej výroby
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
902080     Centrum výpočtovej techniky
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
902081     VS Námestie slobody
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


                    902082     VS Vazovova - Mýtna
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
902085     Centrum nákupu
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
902086     Úsek informačných systémov
Vazovova 5, 81243 Bratislava
Telefón: +421 252 494 320Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Eva Tarová, Ing. Emilia Košuthová
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Telefónny zoznam


          
902300     Know-how centrum
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

                    
902310     Univerzitný technologický inkubátor
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
          
902311     Univerzitný inkubátor UVP
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
902320     Kancelária spolupráce s praxou
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
          
902321     Centrum pre transfer technológií UVP
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
          
902322     Centrum pre ochranu dušev. vlastníctva
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
902500     Projektové stredisko STU
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznamProjekty
Telefónny zoznamProjekty


                    902501     Útvar štrukturálnych fondov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

                    
902502     Útvar EIT
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          902600     Univerzitný vedecký park STU
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
902610     Regionálne centrum UVP STU BA Mlynská dolina
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
902620     Regionálne centrum UVP STU BA CENTRUM
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
902630     UVP STU Trnava (UVP STU Trnava - Cambo)
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
902650     Útvar centier excelentnosti a kompetenčného centra
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
          902651     Výskumné centrum excelentnosti SMART technológií, systémov a služieb
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
          
902652     Výskumné centrum excelentnosti sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
          
902653     Výskumné centrum excelentnosti obnoviteľných zdrojov energie
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

                    
          
902654     Výskumné centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
                    902655     Výskumné centrum excelentnosti obrábania materiálov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
          
902656     Výskumné centrum excelentnosti pre diagnostiku materiálov
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
          
902657     Výskumné centrum excelentnosti pre priemyselnú biotechnológiu
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
902660     Centrum spolupráce pre transfer inovatívnych technológií z výskumu do praxe
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

                    902670     Partnerské centrá excelentnosti
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
902640     Centrum STU pre nanodiagnostiku
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

                    902658     KC INTELINSYS
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

                    902680     SlovakION
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

                    
902700     VTP a VC pre projekt studne
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
902690     VTP a VC pre projekt veľkoobjemových nádrží
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
902800     Poradenské centrum STU
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Telefónny zoznam