16. 7. 2020  19:34 Drahomír
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI, LS 2019/2020 - FEI.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
31659_3D
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Dizertačná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
D-DS-JEDizertačná skúška
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Dizertačný projekt I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
D-DP1-JEDizertačný projekt I
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt Ie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP2E-JE
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-DP3-FYZ2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP3E-JEDizertačný projekt IIIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP4-JE2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Dizertačný projekt IV
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP5E-JEDizertačný projekt Ve2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP6E-JEDizertačný projekt VIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Obhajoba dizertačnej práce
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-ODP-FYZObhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-PS2-FYZPredmet špecializácie Fyzikálne inžinierstvo II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Predmet špecializácie Jadrová energetika I
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Teória odboru Jadrová energetika
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-VP1-JE2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
Vedecká práca Ie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-VP2-FYZ2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca IIe
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca III2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Vedecká práca IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP4-JE2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca Ve
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
B-BZP-JFIBakalárska záverečná prácaLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
B-BP2-JFIBakalársky projekt 2LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
I-DP1-JFI
LS 2019/2020 - FEI
Diplomový projekt 3
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Dozimetria a radiačná ochrana
LS 2019/2020 - FEI
Elektrónová štruktúra látok
LS 2019/2020 - FEI
B-FYZ
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
Fyzika 1
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
LS 2019/2020 - FEI
Fyzika 3
LS 2019/2020 - FEI
B-JARELS 2019/2020 - FEI
B-JAZZ
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Kinetika a dynamika jadrových reaktorovLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
B-KVAMEKvantová mechanika
LS 2019/2020 - FEI
B-MAJEMateriály jadrových elektrární
LS 2019/2020 - FEI
Počítačová fyzika
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
B-PORFI
LS 2019/2020 - FEI
Supravodivosť
LS 2019/2020 - FEI
doc. RNDr. Pavol Valko, CSc.
LS 2019/2020 - FEI
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
I-AOPTZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Ján Vajda, CSc.
Bakalársky projekt 1ZS 2020/2021 - FEI
I-BSEZBezpečnosť a spoľahlivosť energetických zariadení
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Biofyzika
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
ZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Ján Vajda, CSc.
ZS 2020/2021 - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Dizertačná skúška
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
Dizertačný projekt I
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Dizertačný projekt Ie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-DP2-FYZ
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
D-DP2-JEDizertačný projekt II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP3-JEDizertačný projekt III2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt IIIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP4E-JE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
EnvironmentalistikaZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
Experimentálna reaktorová fyzika
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
I-EXPMExperimentálne metódyZS 2020/2021 - FEI
Fotonické kryštály a metamateriály
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
B-FYZFyzikaZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Ballo, PhD.
I-FJRFyzika jadrových reaktorov
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
Fyzika 2
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
I-FMPHFyzikálne modelovanie v počítačových hráchZS 2020/2021 - FEI
I-JEND
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
B-JFT
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
Kvantová mechanikaZS 2020/2021 - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
I-MSTZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Ballo, PhD.
Materiály jadrových elektrární
ZS 2020/2021 - FEI
I-MRJEMeranie a regulácia jadrových elektrárníZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Metódy diagnostiky materiálovZS 2020/2021 - FEI
MikrosatelityZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Ballo, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
I-NANTZS 2020/2021 - FEI
D-ODP-FYZ2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
D-ODP-JEObhajoba dizertačnej práce2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-PS1-FYZPredmet špecializácie Fyzikálne inžinierstvo I2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
D-PS2-FYZPredmet špecializácie Fyzikálne inžinierstvo II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
I-PJEZS 2020/2021 - FEI
B-SFYZ
ZS 2020/2021 - FEI
Seminár z fyziky 1
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
B-SFYZ2Seminár z fyziky 2ZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Peter Bokes, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
I-SDMJIZS 2020/2021 - FEI
I-TJR
ZS 2020/2021 - FEI
D-T-JE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
I-URYZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
B-UFYZÚvod do fyziky
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
D-VP1-JEVedecká práca I
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP1E-JEVedecká práca Ie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-VP2E-JE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP3-JE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-VP3-FYZ
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
D-VP3E-JEVedecká práca IIIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Vedecká práca IVe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-VP5E-JEVedecká práca Ve2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
I-VJEVyraďovanie jadrových elektrární
ZS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Ján Vajda, CSc.
LS 2020/2021 - FEIDr. Michaela Musilová, MSc.
Bakalárska záverečná práca
LS 2020/2021 - FEI
Bakalársky projekt 2
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
I-BFYZLS 2020/2021 - FEI
I-DP-JFI
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
LS 2020/2021 - FEI
Diplomový projekt 3
LS 2020/2021 - FEI
I-DRO
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Elektrónová štruktúra látok
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
LS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Peter Bokes, PhD.
LS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
I-FKMFotonické kryštály a metamateriályLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
B-FYZ
LS 2020/2021 - FEI
B-FTLFyzika tuhých látokLS 2020/2021 - FEI
B-FYZ1
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
LS 2020/2021 - FEI
B-FYZ3LS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Pavol Valko, CSc.
LS 2020/2021 - FEI
B-JARELS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
B-JAZZ
LS 2020/2021 - FEI
Kinetika a dynamika jadrových reaktorovLS 2020/2021 - FEI
Kvantová mechanika
LS 2020/2021 - FEI
Materiálové štruktúry a technológieLS 2020/2021 - FEI
Materiály jadrových elektrární
LS 2020/2021 - FEI
I-EXULS 2020/2021 - FEI
Modelovanie a simulácie
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Ballo, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
B-SFYZ
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
Seminár z fyziky 1
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
B-SFYZ2
LS 2020/2021 - FEI
B-SFYZ3
LS 2020/2021 - FEI
I-SUPVSupravodivosťLS 2020/2021 - FEI
I-RETSSystémy reálneho časuLS 2020/2021 - FEI
I-TSRLS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
Termomechanika
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.