12. 8. 2020  3:16 Darina
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Mykotoxíny v mliečnych produktoch
Názov témy anglicky:
Mycotoxins in dairy products
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Práca je zameraná na sumarizáciu aktuálnych poznatkov a mykotoxínoch a ich producentských mikroorganizmoch v mlieku a výrobkoch z neho, vrátane ochutených: fyziológia potenciálne toxických mikromycét, chemické a technologické vlastnosti príslušných mykotoxínov, ich toxicita a negatívne zdravotné účinky na konzumentov, preventívna a nápravné opatrenia, hygienické limity a legislatíva. Školiteľ: Doc. Ing. Elena Piecková, PhD., MPH.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.