Jun 20, 2018   10:38 p.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Mechanical Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Postup posudzovania zhody vodomerov
State of topic: approved (prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Supervising department: Institute of automation, measurement and applied informatics - FME
Max. no. of students: --
Academic year:2016/2017
Proposed by: prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
Summary: Postup posudzovania zhody vodomerov podľa modulov B, D a F. Práca rieši nasledovné úlohy: 1. Analýza povinností výrobcu ustanovených nariadením vlády č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu a súvisiacimi predpismi 2. Postup posúdenia systému kvality, ktorý zabezpečuje zhodu meradla s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a zhodu s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády. 3. Vypracovanie dokumentácie systému kvality (návrh spôsobu vyhotovenia plánu kalibrácie, validácia softvéru, návrhy vyhotovení záznamov, EU vyhlásenia o zhode atď.) 4. Vypracovanie pracovného postupu na overovanie vodomerov (meracie zariadenie, medzikalibračné kontroly, skúšobné metódy, bilancia neistôt, hodnotiace kritériá atď.)Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-MESK Measurement and Testing-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.