Jul 16, 2018   1:10 a.m. Drahomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Mechanical Engineering


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Návrh metód skúšania určených meradiel protokolárne odobratých Slovenským metrologickým inšpektorátom.
Title of topic in English: The proposal of the testing methods for measuring instruments officially taken over by the Slovak Metrological Inspectorate.
State of topic: approved (prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Supervising department: Institute of automation, measurement and applied informatics - FME
Max. no. of students: --
Academic year:2017/2018
Proposed by: prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
Annotation: Témou práce je návrh metód skúšania vybraných druhov určených meradiel protokolárne odobratých Slovenským metrologickým inšpektorátom v zmysle 33 ods. 4 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasná platná metrologická legislatíva v SR a ani súvisiace metrologické predpisy bližšie nešpecifikujú podrobnosti týkajúce sa spôsobu skúšania a skúšky protokolárne odobratých určených meradiel nie sú dostatočne zdokumentované. Cieľom práce je navrhnúť v súlade s platnou metrologickou legislatívou a metrologickými predpismi možné metódy a postupy skúšania protokolárne odobratých určených meradiel Slovenským metrologickým inšpektorátom, a to vzhľadom k jeho reálnym technickým možnostiam a podmienkam. Následne sa na základe podrobnej analýzy navrhnutých metód skúšania odobratých určených meradiel zistí ich správnosť a relevancia. Výsledky dizertačnej práce budú priamo aplikovateľné pre výkon metrologického dozoru a v budúcnosti môžu slúžiť ako podklad pre nové legislatívne predpisy v oblasti metrológie so zameraním na výkon metrologického dozoru.
Annotation in English: The theme of the work is to design methods of examination of selected measuring instruments taken over by the Slovak Metrological Inspectorate according to the Act no. 142/2000 Coll. on Metrology. Currently applicable measures approved in the Slovak Republic and not related to metrological rules do not specify details relating to the method of testing of these instruments. The aim of this work is to design in accordance with current metrology legislation and metrological regulation methods and procedures of testing protocol taken legal measuring instruments Slovak Metrological Inspectorate, given to the actual technical feasibility and conditions. Subsequently, a detailed analysis of the proposed test methods procured legal measuring instruments determines its accuracy and relevance. The results of dissertation will be directly applicable to exercise metrological supervision and in the future may serve as a basis for new legal regulations in the field of metrology, focusing on the performance of metrological supervision.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-MET Metrology-- not entered -- -- not entered --