Jul 16, 2018   1:06 a.m. Drahomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Mechanical Engineering


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Odhad parametrov a stavu nelineárnych systémov s obmedzeniami
Title of topic in English: Parameter and state estimation of nonlinear systems with constraint
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Supervising department: Institute of automation, measurement and applied informatics - FME
Max. no. of students: 1
Academic year:2017/2018
Proposed by: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Annotation: Výpočet odhadu parametrov a stavu je kľúčovým momentom pre efektívne riadenie sústredených, alebo rozložených systémov. Ak stav systému nie je úplne merateľný je potrebné ho odhadnúť pomocou vhodných pozorovateľov. Pritom algoritmus pozorovateľa nemusí sa iba obmedzovať na stav, ale môže zahrnúť i problém odhadu (fyzikálných) parametrov systému. Klasické prístupy sú založené na Kálmanovom, resp. rozšírenom Kálmanovom filtre. Predmetov výskumu budú pozorovatele s pohyblivým horizontom na báze numerickej aplikácie metódy najmenších štvorcov, umožnujúce efektívny odhad stavu i parametrov bez ohľadu na zdroj neurčitostí a typy šumu merania.
Annotation in English: Calculation of state and parameter estimation is a key factor for the effective control of lumped-parameters or distributed-parameters systems. If the state of the system is not fully measurable it must be estimated using appropriate observers. In doing so, the observer algorithm is not only confined to the state, but may include the problem of estimation of (physical) system parameters. Conventional approaches are based on Kalman, respectively extended Kalman filters. The topic of the research will be moving horizon observers based on the application of numerical methods for least squares, allowing efficient state and parameter estimation regardless of the source of uncertainty and types of noise measurements.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-AISP Automation and Informatics of Machines and Processes-- not entered -- -- not entered --