Jun 18, 2018   3:55 a.m. Vratislav
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Mechanical Engineering


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Návrh materiálového modelu pre numerické modelovanie kompozitného materiálu metódou konečných prvkov
Title of topic in English: Material model proposal for numerical simulation of composite materials using the finite element method
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Musil, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ladislav Écsi, PhD.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Supervising department: Institute of applied mechanics and mechatronics - FME
Max. no. of students: --
Academic year:2017/2018
Proposed by: doc. Ing. Ladislav Écsi, PhD.
Annotation: Dizertačná práca sa zameriava na vypracovanie a podľa možnosti i numerické overenie materiálového modelu pre kompozitný materiál zložený minimálne z dvoch materiálov s diametrálne odlišnými materiálovými vlastnosťami. V Lagrangeovskom opise konštitutívnej rovnice materiálu s opisom pomocou veľkých pretvorení bude použitý termodynamicky konzistentný opis, ktorý zaručuje, že formulácia úlohy nebude závislá na voľbe použitého opisu, mierok deformácie a napätia, a to aj pri poškodení materiálu poddajného telesa v priebehu veľkých deformácií pri súčasnom splnení všetkých princípov materiálového modelovania, ako požiadaviek materiálovej objektivity, symetrie a pod. Pri modelovaní kompozitného materiálu jedna zložka materiálu sa bude modelovať zjednodušene avšak základný materiál, s oveľa väčším objemom, ako kontinuum.
Annotation in English: The aim of the PhD thesis is to develop and if it is possible, to numerically verify a material model of a composite material consisting of at least two materials with completely different material properties. In the Lagrangian form of the constitutive equation of the material will be used a thermodynamically consistent finite-strain formulation, which ensures that the material model is independent of its description and the particularities of the material model formulation even while damage takes place in the material of a deformable body which undergoes large deformations while considering all the principles of material modelling, such as material objectivity, material symmetry and so on. During material modelling one material component of the composite material will be modelled in a simple manner, while the base material, with much greater volume, as continuum.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-APLMExA Applied Mechanics (in english language)-- not entered -- -- not entered --
D-APLM Applied Mechanics-- not entered -- -- not entered --