17. 8. 2019  19:15 Milica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Mikroštrukturálne zobrazovanie in vivo magnetickou rezonanciou - traktografia pri skúmaní neurodegenerácie na animálnych modeloch. Kvantifikácia dát pomocou špeciálnych programov.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Centrálne laboratóriá FCHPT - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Abstrakt: Experimentálna diplomová práca obsiahne meranie in vivo DTI (Difúzny tenzor), ktorý predstavuje difúzne vážené obrazy v mnohých smeroch, prostredníctvom ktorých je možné nahliadnuť do mikroštruktúry traktov (dráh) bielej hmoty v mozgu a mieche. Táto relatívne nová MRI technika umožňuje preskúmať a zaznamenať aj veľmi skoré štádia degenerácie mozgu a miechy. Predmetom skúmania bude konkrétny animálny model degenerácie mozgu a hlavne kvantifikácia DTI dát (nameraných na in vivo MRI pri indukcii magnetického poľa 4,7T) pomocou špeciálneho programu DSI studio.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.