19. 7. 2019  14:03 Dušana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Meranie koncentrácie rádioaktívneho radónu v pobytových priestoroch
Názov témy anglicky: Measurement of indoor radioactive radon concentration
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je získať prehľad o prírodných zdrojoch žiarenia a ich podiele na ožiarení obyvateľstva, oboznámiť sa s legislatívnym riešením obmedzovania prírodného ožiarenia a spôsoboch znižovania ožiarenia z radónu. V praktickej časti študent uskutoční merania aktivity rádioaktívneho radónu vo vybraných pobytových priestoroch.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoB-JFI-JI Jadrové inžinierstvo-- nezadané --
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoB-JFI-FI Fyzikálne inžinierstvo-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.