20. 9. 2019  13:44 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Meranie rádioaktivity v životnom prostredí
Názov témy anglicky: Environmental radioactivity measurement
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Abstrakt: Jednou z významných oblastí radiačnej ochrany je obmedzovanie ožiarenia obyvateľov z prírodných zdrojov žiarenia. Práca sa bude zameriavať na analýzy aktivity prírodných materiálov, v ktorých sa môže technologicky zvýšiť podiel prírodných rádionuklidov. Bude sa jednať hlavne o stavebné materiály, výrobu minerálnych hnojív, filtračné materiály pri príprave vody, odpady z banskej činnosti, odpady z výroby energie a z využitia geotermálnych vôd.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoB-JFI-FI Fyzikálne inžinierstvo-- nezadané --
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoB-JFI-JI Jadrové inžinierstvo-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.