20. 9. 2019  22:16 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Dizajn meradla rádioaktívnych odpadov z jadrových zariadení
Názov témy anglicky: Design of radioactive waste measurement facility
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na proces uvoľňovania nerádioaktívnych pevných odpadov z jadrových zariadení do životného prostredia a spôsob rozhodovania či sa jedná o rádioaktívny alebo nerádioaktívny odpad. Súčasťou práce bude spracovať prehľad deštruktívnych a nedeštruktívnych metód merania aktivity rádionuklidov a popis najvýznamnejších ľahko a ťažko merateľných rádionuklidov a spôsob stanovenia ich aktivity v odpade. Získané znalosti budú vo finálnej fáze práce využité pri návrhu meradla, analýze parametrov a ich praktickom testovaní v laboratóriu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoB-JFI-JI Jadrové inžinierstvo-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.