Sep 16, 2019   4:15 a.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Príprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklov
Title of topic in English: Preparation and properties of new fluorinated chromogenic heterocycles
State of topic: approved (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Summary: Na základe vhodných dostupných perfluórovaných alebo čiastočne fluórovaných prekurzorov navrhnúť a zrealizovať prípravu, dokázať štruktúru a preštudovať fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti novosyntetizovaných zlúčenín obsahujúcich fluór. Nasledovne uskutočniť derivatizáciu pripravených zlúčenín s cieľom študovať ich reaktivitu a možnosť uplatnenia v materiálovej chémii.
Annotation: Na základe vhodných dostupných perfluórovaných alebo čiastočne fluórovaných prekurzorov navrhnúť a zrealizovať prípravu, dokázať štruktúru a preštudovať fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti novosyntetizovaných zlúčenín obsahujúcich fluór. Nasledovne uskutočniť derivatizáciu pripravených zlúčenín s cieľom študovať ich reaktivitu a možnosť uplatnenia v materiálovej chémii.
Annotation in English: On the basis of suitable avaiable perfluorinated or partially fluorinated precursors we plan to design and realize preparation, establish structure and study physico-chemical and biological properties of newly sysnthesized compounds containing fluorine. Next we plan derivatisation of the prepared compounds aiming to study their reactivity and possibility for application in material chemistry.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-TCHEM Technical ChemistryI-TCHEM-OCH organická chémia-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.