26. 6. 2019  3:50 Adriána
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využitie Teleperm XS demonštrátora pre riadenie modelu primárneho okruhu jadrovej elektrárne
Názov témy anglicky: Application of Teleperm XS demonstrator for NPP primary circuit control
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Abstrakt: 1. Oboznámte sa s hydromechanickou časťou jadrových elektrární na Slovensku a v zahraničí. Analyzujte súčasný stav riadiacich systémov v jadrovej energetike. Popíšte spôsoby merania jednotlivých fyzikálnych veličín vstupujúcich do riadiacich systémov elektrární. 2. Na základe nadobudnutých vedomostí vytvorte model jednej slučky primárneho okruhu s kompenzátorom objemu a navrhnite jednotlivé merania fyzikálnych veličín a akčné členy s ohľadom na kapacitu demonštrátora TXS. 3. Vytvorte a aplikujte logické diagramy riadiaceho systému pre správne správanie sa celého modelu primárnej slučky. Odborný konzultant: Ing. Matúš Saro, ÚJFI FEI STUBAObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoB-JFI-JI Jadrové inžinierstvo-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.