23. 8. 2019  17:15 Filip
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Rýchla GC-MS v spojení s extrakčnými technikami v ultrastopovej analýze organických polutantov.
Názov témy anglicky: Fast GC-MS in combination with different extraction techniques in ultratrace analysis of organic pollutants.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
Anotácia: Náplňou práce bude preskúmať praktické aspekty rýchlej kapilárnej GC s komerčne dostupnou inštrumentáciou a overiť možnosti aplikácie pre ultrastopovú analýzu v oblasti organických polutantov v zložitých potravinových matriciach v spojení s rôznymi extrakčnými technikami.
Anotácia anglicky: The complete work will examine the practical aspects of a fast capillary GC with commercially available instrumentation and verify the application possibilities for ultratrace analysis of organic pollutants in complex food matrices in combination with various extraction techniques.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ACH analytická chémia-- nezadané -- -- nezadané --