Jul 23, 2019   7:32 p.m. Oľga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Rýchlochladené systémy na báze Fe-Sn-B s vysokou hodnotou magnetizácie v nasýtení.
Title of topic in English: Rapidly quenched Fe-Sn-B systems with high saturation magnetization
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Summary: 1. Oboznámte sa s prípravou, vlastnosťami a metódami charakterizácie amorfných a nanokryštalických materiálov pripravených metódou rýchleho ochladenia taveniny. 2. Naštudujte metódy sledovania kinetiky fázových transformácií v metastabilných kovových systémoch. 3. Naštudujte metódy štruktúrnej analýzy zliatin pomocou elektrónovej mikroskopie a elektrónovej a rtg. difrakcie. 4. Navrhnite systém zliatin na báze Fe-Sn-B pripravených rýchlym ochladením taveniny s potenciálne vysokou hodnotou magnetizácie v nasýtení, overte vhodnosť vytvorenia nanokryštalickej štruktúry pre optimalizáciu magnetických vlastností. 5. Experimentálne preštudujte vývoj kryštalických štruktúr v navrhnutom systéme v procese kryštalizácie pomocou vybraných metód štruktúrnej analýzy a vybraných metód sledovania zmien fyzikálnych veličín. 6. Korelujte vývoj vybraných fyzikálnych vlastností systému počas kryštalizácie s typom, množstvom a rozmermi vzniknutých kryštalických fáz a s chemickým zložením skúmaného systému. 7. Interpretujte dosiahnuté výsledky s ohľadom na chemické a fázové zloženie a možný mikromechanizmus vzniku kryštalických fáz a ich stabilitu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-JFI Nuclear and Physical Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.