Oct 22, 2019   7:12 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Manažment procesov FAT a SAT pre SW riadiacich systémov
Title of topic in English: FAT and SAT process management for control systems software
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Kopček, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Michal Kopček, PhD.
Annotation: Európske štandardy pre vývoj softvéru (SW) riadiacich systémov (RS) vyžadujú od dodávateľa riadiaceho systému dôslednú validáciu a verifikáciu všetkých špecifikácií, ktoré sa týkajú všetkých etáp životného cyklu SW RS. Nakoľko zažívame celosvetový rozmach konceptu Industry 4.0 (resp. digitálny podnik) vzniká požiadavka na prepracovanie existujúcich resp. tvorbu nových štandardov. V záverečnej fáze vývoja poznáme testy vykonávané u dodávateľa (Factory Acceptance Tests) a testy inštalovaného systému u zákazníka (onSite Acceptance Tests). Plánovanie, vykonávanie a dokumentovanie testov FAT/SAT predstavuje pre zúčastnené strany zložitý a nákladný proces, ktorý v súčasnosti nie je riešený všeobecne a na dostatočnej úrovni softvérovej podpory v oblasti automatizácie relevantných procesov. Ciele navrhovanej dizertačnej práce sú zamerané na návrh systematických postupov pre realizáciu uvedených činností a realizáciu navrhnutých metodík pomocou softvérovej podpory. Rámcový obsah práce zahrnuje zostavenie základných východísk riešenia na základe požiadaviek všeobecných smerníc a štandardov, vymedzenie konkrétnej oblasti, na ktorú je riešenie zamerané a napokon návrh a realizácia podporného systému pre manažment procesov FAT/SAT. Charakter práce si vyžaduje splniť požiadavku, že sa jedná o úvodný projekt ako východiskový materiál pre riešenie ďalších dizertačných prác s cieľom dosiahnuť v záverečných fázach komplexné riešenie danej problematiky s maximálnou možnou úrovňou automatizácie súvisiacich procesov. U riešiteľa dizertačnej práce sa predpokladá dobrá znalosť teórie riadenia na procesnej a nadradenej úrovni a primerané skúsenosti s priemyselnými realizáciami riadenia procesov na týchto dvoch úrovniach.
Annotation in English: European standards for control systems software (CSSW) development require from the control system vendor rigorous validation and verification of all specifications related to all phases of the CSSW life cycle. Since experiencing a worldwide boom of the concept Industry 4.0 (resp. Digital factory) there is a requirement to recast existing resp. to create new standards. In the final stage of development are the tests performed by the vendor (Factory Acceptance Tests) and the tests of the system installed at the customer (onSite Acceptance Tests). Planning, executing and documenting the FAT/SAT represents for the parties involved complex and costly process that is not currently addressed in general and at a sufficient level of software support in the field of automation of relevant processes. The objectives of the proposed dissertation are focused on the design of systematic procedures for implementation of the mentioned activities and the implementation of the designed methodology using software support. Framework content of the work involves compiling fundamental assumptions of the solution according to the requirements of general guidelines and standards, definition of a specific area on which is the solution focused and finally the design and implementation of the supportive system for management of processes FAT/SAT. The nature of the work requires meeting the requirement that it is a pilot project as a starting material for the solution of further dissertations aimed to reach in the final stages a complex solution of the issue with the maximum level of automation of related processes. The dissertation solver is expected to have a good knowledge of control theory on the process and the higher levels and appropriate experience with industrial implementation of process control at these two levels.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-AAIP Process Automation and Informatization