Jun 20, 2019   11:47 p.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Nelineárna analýza odolnosti konštrukcií na extrémne zaťaženie od pádu lietadla
Title of topic in English: Nonlinear analysis of the reliability of the structures due to aircraft impact
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Musil, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Structural Mechanics - FCE
Max. no. of students: 3
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
Annotation: Cieľom práce je analyzovať bezpečnosť a spoľahlivosť vytipovaných konštrukcií na extrémne zaťaženie náletom lietadla. V práci sa nadviaže na doterajšie výsledky v analýzach bezpečnosti a spoľahlivosti konštrukcií v zahraničí a u nás. Doterajšie poznatky zo zahraničia a z experimentov rázového zaťaženia strelou na konštrukciu sa budú rozvíjať. Spracujú sa materiálové modely a zjednodušené riešenia prieniku strely o vysokej rýchlosti stenou. Zostaví sa efektívny výpočtový model riešenia prieniku strely (lietadla) stenou. Úloha sa bude riešiť na účinok kvázistatiskej sily z uvážením nelineárnych materiálových a geometrických charakteristík konštrukcie. Rovnako sa túto úloha bude riešiť nelineárnou dynamickou analýzou. Porovnajú sa podrobné numerické analýzy so zjednodušeným a výsledkami experimentu na jednoduchej konštrukcii. Aplikuje sa výpočtový model na riešenie odolnosti výškových budov na nálet lietadiel. Metódy hodnotenia bezpečnosti a spoľahlivosti výškových budov sa budú rozvíjať.
Annotation in English: The aim of this work is to analyze the safety and reliability of selected structures on the extreme load by aircraft attack. The project pick up the threads of the research results in the field of the safety and reliability of the structures abroad and in our country. To develop the existing knowledges from abroad and from experimental testing of the influence of shock loads to structures. The material models and the simplified solutions of the missile (aircraft) penetration by wall. this problem will be analyzed in the quasi-static solution considering the nonlinear material and geometric characteristics of the structure. The same will be calculated by non-linear dynamic analysis. The detailed and simplified numerical analysis and the experimental results applied on a simple structural element will be compared. The calculation model will be applied to the analysis of high-rise buildings aircraft resistance. The methods of the analysis of the safety and reliability of high-rise buildings will be developed.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-APLME4 Applied Mechanics-- not entered -- -- not entered --