Jun 17, 2019   1:26 a.m. Adolf
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Nelineárna termodynamická analýza konštrukcií za extrémnej teploty
Title of topic in English: Nonlinear thermo-dynamic analysis of the structures subjected of the extreme temperature
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Musil, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Structural Mechanics - FCE
Max. no. of students: 3
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
Annotation: Cieľom práce je analyzovať bezpečnosť a spoľahlivosť vytipovaných konštrukcií jadrovej elektrárne na zadané extrémne zaťaženie v dôsledku havárií chladiaceho systému. V práci nadviazať na doterajšie výsledky v analýzach bezpečnosti a spoľahlivosti konštrukcií JE v zahraničí a u nás. Nadviazať na analýzy havárie vo Fukushime. Rozvíjať doterajšie poznatky zo zahraničia a z experimentov medzinárodného projektu OECD-NEA ISP 48. Zhodnotiť doterajšiu metodiku hodnotenia a po analýzach navrhnúť efektívny model riešenia úlohy. Modifikovať výpočtový model riešenia nelineárnej odozvy kompozitnej konštrukcie s uvážením vplyvu jednotlivých parametrov. Vplyv vysokej teploty počas havárie riešiť na báze termodynamickej analýze. Spoľahlivosť konštrukcie vyhodnotiť s využitím pravdepo-dobnostného prístupu a nelineárnych analýz (metódy RSM, LHS, Monte Carlo,...).
Annotation in English: The aim of the project is to analyze the safety and reliability of a nuclear power plant structures under the extreme load due to accidents of the coolant system. The project pick up the threads of the research results in the field of the safety and reliability of the NPP structures in Slovakia and abroad. The experience from the FUKUSHIMA accident will be considered. The results of the numerical simulations and experiment test of the international project OECD-NEA ISP 48 will be developed. The effective solution model will be developed on the base of the analysis of the existing methodology. The calculation model of the nonlinear analysis of the influences of input parameter uncertainties of the composite structures will be modified. The influence of the high temperature during the accident will be investigated on the base of the thermo-dynamic analysis. The reliability of the structures will be evaluated using the probabilistic methods and nonlinear analysis (methods RSM, LHS, Monte Carlo,...).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-APLME4 Applied Mechanics-- not entered -- -- not entered --