Jun 19, 2019   11:57 p.m. Alfréd
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome
Title of topic in English: Design of solar energy system for domestic hot water heating with year-round use in apartment house
State of topic: approved (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Lukáš Skalík, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Services - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Lukáš Skalík, PhD.
Summary: Diplomová práca rieši problematiku obnoviteľných zdrojov energie na báze slnečného energetického systému, kde diplomant/ka navrhne doplnkový zdroj tepla so slnečnými kolektormi určenými na celoročný ohrev teplej vody v bytovom dome a posúdi z hľadiska hodnotenia ekologického, environmentálneho a energetického. Spracuje technickú správu a projektovú dokumentáciu na úrovni projektu pre stavebné povolenie. 1. Energetická bilancia riešeného objektu bytového domu 2. Alternatívne návrhy slnečného energetického systému a slnečných kolektorov v bytovom dome 3. Porovnanie energetických, environmentálnych a ekonomických aspektov alternatív 4. Výpočet a návrh slnečných kolektorov a ostatných komponentov systému, ako aj doplnkového zdroja tepla 5. Energetické, environmentálne a ekonomické zhodnotenie návrhu 6. Projektová dokumentácia zdroja tepla na báze OZE v rozsahu projektu pre stavebné povolenie 7. Technická správa Forma odovzdania diplomovej práce: Výpočtová a textová časť: 1 x originál v pevnej väzbe, formát A4. Výkresová dokumentácia: na nepriehľadnom bielom papieri ako originál uložený v tube s rozpiskou. Špeciálny seminár: 1 x originál v pevnej väzbe, formát A4.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-TZB Building Services-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.