Jun 26, 2019   10:54 a.m. Adriána
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Land and Water Resources Management (FCE)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza s výhľadom revitalizácie a optimalizácie verejného priestoru urbanizovaného pásma Štrbského Plesa
Title of topic in English: Analysis with the view of revitalization and optimization of the urbanized zone of Strbske Pleso.
State of topic: approved (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Land and Water Resources Management - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Summary: Práca sa zameria v prvom kroku na analyzovanie priestorových a funkčných vzťahov riešeného územia s presahom do priľahlej voľnej krajiny vysokohorského pásma. Rozbor problémových vzťahov a ich zadefinovanie bude predchádzať samotnému vytýčeniu cieľov pri návrhu revitalizácie a optimalizácie kvality celospoločenského prínosu verejného priestoru. Vypracovanie výhľadových rámcov pre kultiváciu a trvaloudržateľné štandardy verejného priestoru vysokohorskej osady s presahom do nadväznej krajiny národného parku, bude mať nájsť odpovede na cielený proces budúcej tvorby prostredia, aktuálne potrebných revitalizačných zásahov, ako aj manažmentového zvládnutia správy a regulácie dotknutých záujmových iniciatív zasahujúcich do formovania verejného priestoru. Zásadným poslaním práce je snaha o náchádzanie vyváženosti v ekologicko-enviromentálnych prínosoch, záujme tvorby v zmysle dlhodobého manažmentu územia v prostredí a obalovej zóne vysokohorskej osady lokalizovanej v chránenom území TANAP-u. Ťažiskovým vyjadrovacím prostriedkom koncepčnej časti práce budú grafcké, viacvrstvé dokumentácie reprezentujúce riešenia pri filozofii tvorby od celku k detailu. Jednotlivé modelové príklady riešení implementovateľných do celkového obrazu zámeru sa odzrkadlia vo vybraných spodrobneniach záujmových reprezentatívnych lokalít.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-KKP Landscaping and Landscape Planning-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.