14. 12. 2019  21:36 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Automatický preklad medzi RTL jazykmi
Názov témy anglicky: Automatic translation between RTL languages
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Abstrakt: RTL (register-transfer level) jazyky, napríklad VHDL, Verilog, SystemVerilog a Chisel sú jazyky určené na opis číslicovej elektroniky. Preto má zmysel zaoberať sa aj automatickým prekladom kódu z jedného jazyka do druhého. Analyzujte existujúce algoritmy a ich softvérové implementácie na preklad z jedného vybraného RTL jazyka do iného RTL jazyka. Na základe tejto analýzy navrhnite Vaše riešenie, ktoré by umožňovalo automaticky generovať kód v jednom z týchto jazykov na základe syntetizovateľného kódu v druhom jazyku. Navrhnuté riešenie implementujte v jazyku C/C++ a otestujte s použitím existujúcich príkladov kódu opísaných vo vybranom jazyku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.