26. 6. 2019  10:03 Adriána
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh kompetenčného profilu pre manažéra logistiky v kontexte Industry 4.0. (Akad. rok 2018/2019)
Názov témy anglicky: Propsal of competence profile of logistics manger in context of Industry 4.0. (year 2018/2019)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Helena Fidlerová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Helena Fidlerová, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je na základe poznatkov získaných kritickou analýzou trendov a najnovších poznatkov v oblasti logistiky, manažmentu v kontexte 4. priemyselnej revolúcie a tiež analýzou súčasného stavu v konkrétnom podniku resp.v SR v oblasti navrhnúť identifikovať kľúčové kompetencie a vytvoriť kompetenčný profil manažéra logistiky. Zároveň v diplomovej práci budú zhodnotené prínosy navrhovaného riešenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PPP personálna práca v priemyselnom podniku-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.