24. 6. 2019  10:58 Ján
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Multifunkčná architektúra
Názov témy anglicky: Multifunctional Architecture
Stav témy: schválené (prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 5
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
Abstrakt: Trvalo udržateľný rozvoj miest je dnes kľúčovou otázkou na celom svete s populáciou, ktorá sa za posledných 70 rokov zvýšila 100 krát a s mestskou štruktúrou, ktorá sa v rovnakom čase zväčšila 400 krát. Zadaním diplomovej práce je navrhnúť najlepší multifunkčný objekt. Grafickú časť Diplomovej práce spracujte na úrovni dokumentácie pre územné rozhodnutie – časť architektúra. Navrhnite dva vybrané architektonicko-konštrukčné detaily. Rozsah spracovania A. Textová časť Spracovaná v zmysle pokynov vydaných STU SvF na vypracovanie diplomových prác, doplnená o prehľad riešenej problematiky a typologickú prípravu. B. Grafická časť B.01 Portfólio A3 01.1 titulná strana 01.2 úvodná strana 01.3 formulár zadania diplomovej práce 01.4 obsah a strany diplomovej práce 01.5 anotácia v slovenčine a v angličtine 01.6 sprievodná správa 01.7 zmenšená kompletná grafická dokumentácia na formát A3. (Architektonická časť, detaily) B.02 Poster 700 x 1000 mm C. Model Architektonická časť - analýza územia - filozofia a koncept riešenia - širšie vzťahy (M 1:1000) - architektonická situácia v M 1:500 (M 1:200) s návrhom využitia pozemku - všetky pôdorysy v M 1:100 (M 1:200) vrátane strechy s legendami miestností a plošnými výmerami (m2) a so základnými kótami nosného systému a kótami celkových rozmerov, priečny a pozdĺžny rez v M 1:100 (M 1:200) s výškovými kótami, všetky pohľady v čierno-bielom vyhotovení v M 1:100 (M 1:200) s výškovými kótami - vizualizácie - kompletný rez fasádou a pohľad na výsek fasády M 1:50 - 2 architektonicko-konštrukčné detaily v M 1:10 (M 1:20) Forma spracovania A. Textová časť Textová časť bude spracovaná vo formáte A4, zviazaná do pevnej väzby v zmysle pokynov vydaných STU SvF na vypracovanie diplomových prác, s vloženým CD s grafickou a textovou časťou v *.PDF formáte. B. Grafická časť Portfólio diplomovej práce bude spracované vo formáte A3 na ležato, zviazané vľavo. Portfólio bude spracované v zmysle pokynov Katedry architektúry. Poster bude odovzdaný bez tuby. Zoznam odbornej literatúry: NEUFERT, Ernst.: NEUFERT: Navrhování staveb. 2.české vydání. Praha : Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-2. ANTAL Ján et al.: Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu : Praktická príručka s architektonickým a konštrukčným riešením požiadaviek na výstavbu v súlade so stavebno-technickými predpismi a normami. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2004. ISSN: 1335-8634 ZÁKON č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení VYHLÁŠKA č. 532 /2002 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v platnom znení VYHLÁŠKA č. 453 / 2000 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v platnom znení ZÁKONY a VYHLÁŠKY súvisiace s riešenou problematikou v platnom znení (www.zbierka.sk) STN a EN ISO súvisiace s riešenou problematikou Prednášky z Typológie Rozsah práce: Podľa špecifikácie zadania Dátum zadania: xx. xx. 2019 Dátum odovzdania: xx. xx. 2019 doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. vedúci pracoviska prof. Ing. Anton Puškár, PhD. garant študijného programuObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PSA pozemné stavby a architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.