Jun 25, 2019   7:25 a.m. Tadeáš
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Multifunkčná architektúra
Title of topic in English: Multifunctional Architecture
State of topic: approved (prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Architecture - FCE
Max. no. of students: 5
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
Summary: Trvalo udržateľný rozvoj miest je dnes kľúčovou otázkou na celom svete s populáciou, ktorá sa za posledných 70 rokov zvýšila 100 krát a s mestskou štruktúrou, ktorá sa v rovnakom čase zväčšila 400 krát. Zadaním diplomovej práce je navrhnúť najlepší multifunkčný objekt. Grafickú časť Diplomovej práce spracujte na úrovni dokumentácie pre územné rozhodnutie – časť architektúra. Navrhnite dva vybrané architektonicko-konštrukčné detaily. Rozsah spracovania A. Textová časť Spracovaná v zmysle pokynov vydaných STU SvF na vypracovanie diplomových prác, doplnená o prehľad riešenej problematiky a typologickú prípravu. B. Grafická časť B.01 Portfólio A3 01.1 titulná strana 01.2 úvodná strana 01.3 formulár zadania diplomovej práce 01.4 obsah a strany diplomovej práce 01.5 anotácia v slovenčine a v angličtine 01.6 sprievodná správa 01.7 zmenšená kompletná grafická dokumentácia na formát A3. (Architektonická časť, detaily) B.02 Poster 700 x 1000 mm C. Model Architektonická časť - analýza územia - filozofia a koncept riešenia - širšie vzťahy (M 1:1000) - architektonická situácia v M 1:500 (M 1:200) s návrhom využitia pozemku - všetky pôdorysy v M 1:100 (M 1:200) vrátane strechy s legendami miestností a plošnými výmerami (m2) a so základnými kótami nosného systému a kótami celkových rozmerov, priečny a pozdĺžny rez v M 1:100 (M 1:200) s výškovými kótami, všetky pohľady v čierno-bielom vyhotovení v M 1:100 (M 1:200) s výškovými kótami - vizualizácie - kompletný rez fasádou a pohľad na výsek fasády M 1:50 - 2 architektonicko-konštrukčné detaily v M 1:10 (M 1:20) Forma spracovania A. Textová časť Textová časť bude spracovaná vo formáte A4, zviazaná do pevnej väzby v zmysle pokynov vydaných STU SvF na vypracovanie diplomových prác, s vloženým CD s grafickou a textovou časťou v *.PDF formáte. B. Grafická časť Portfólio diplomovej práce bude spracované vo formáte A3 na ležato, zviazané vľavo. Portfólio bude spracované v zmysle pokynov Katedry architektúry. Poster bude odovzdaný bez tuby. Zoznam odbornej literatúry: NEUFERT, Ernst.: NEUFERT: Navrhování staveb. 2.české vydání. Praha : Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-2. ANTAL Ján et al.: Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu : Praktická príručka s architektonickým a konštrukčným riešením požiadaviek na výstavbu v súlade so stavebno-technickými predpismi a normami. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2004. ISSN: 1335-8634 ZÁKON č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení VYHLÁŠKA č. 532 /2002 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v platnom znení VYHLÁŠKA č. 453 / 2000 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v platnom znení ZÁKONY a VYHLÁŠKY súvisiace s riešenou problematikou v platnom znení (www.zbierka.sk) STN a EN ISO súvisiace s riešenou problematikou Prednášky z Typológie Rozsah práce: Podľa špecifikácie zadania Dátum zadania: xx. xx. 2019 Dátum odovzdania: xx. xx. 2019 doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. vedúci pracoviska prof. Ing. Anton Puškár, PhD. garant študijného programuLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-PSA Building Construction and Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.