May 20, 2019   1:22 p.m. Bernard
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku (ak. rok 2018/2019)
Title of topic in English: Proposal of measures to improve the system of human resource management in the enterprise
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 3
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Summary: Podnik je otvorený a dynamický systém, ktorý vzájomne pôsobí súčasne v internom aj externom prostredí. Prioritný zdroj efektívnej činnosti a prosperity podniku predstavujú zamestnanci. Pod pojmom ľudské zdroje v podniku rozumieme celý ľudský potenciál. Okrem štruktúry a počtu zamestnancov ho tvoria aspekty ako medziľudské vzťahy, vzdelanosť, schopnosť spolupráce, kultúra či vnímanie sociálnych a ekologických faktorov prostredia. Manažment ľudských zdrojov je jedným zo subsystémov manažmentu podniku a jeho funkciou je riadenie ľudí. Podnik môže fungovať len vtedy, ak sa mu podarí sústrediť, prepojiť, uviesť do pohybu a využívať materiálne, finančné, informačné a ľudské zdroje.
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-PMA Industrial Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.