19. 11. 2019  8:14 Alžbeta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku (ak. rok 2018/2019)
Názov témy anglicky: Proposal of measures to improve the system of human resource management in the enterprise
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Abstrakt: Podnik je otvorený a dynamický systém, ktorý vzájomne pôsobí súčasne v internom aj externom prostredí. Prioritný zdroj efektívnej činnosti a prosperity podniku predstavujú zamestnanci. Pod pojmom ľudské zdroje v podniku rozumieme celý ľudský potenciál. Okrem štruktúry a počtu zamestnancov ho tvoria aspekty ako medziľudské vzťahy, vzdelanosť, schopnosť spolupráce, kultúra či vnímanie sociálnych a ekologických faktorov prostredia. Manažment ľudských zdrojov je jedným zo subsystémov manažmentu podniku a jeho funkciou je riadenie ľudí. Podnik môže fungovať len vtedy, ak sa mu podarí sústrediť, prepojiť, uviesť do pohybu a využívať materiálne, finančné, informačné a ľudské zdroje.
Zrušené: ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PMA priemyselné manažérstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.