May 21, 2019   2:46 p.m. Zina
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Bytový dom
Title of topic in English: Apartment building
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Technology - FCE
Max. no. of students: 4
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.
Summary: Stručná špecifikácia zadania Technológia stavieb: 1. Projekt organizácie výstavby 1.1 Technická správa (identifikačné údaje, charakteristika staveniska, charakteristika stavby, koncepcia postupu výstavby, koncepcia zariadenia staveniska, ochrana životného prostredia pri výstavbe, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana staveniska, termínové podmienky, realizácie stavby 1.2 Situácia k projektu organizácie výstavby 1.3 Časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby 2. Technologický predpis : Obsah: účel, rozsah platnosti, súvisiace dokumenty, definície pojmov a použité skratky, pracovné postupy, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana životného prostredia, kontrolný a skúšobný plán 3. Konštrukcie pozemných stavieb: Obsah: Situácia a technická správa, základy, 1 detail, Pôdorys typického podlažia, priečny rez schodišťom, 2 pohľady 4. Statika: 4.1 Predbežný návrh rozmerov nosných prvkov 4.2 Výkres tvaru, resp. zostáv dielcov montovaných konštrukcií typického podlažia Poznámka: Riešenie záverečnej práce musí byť v súlade s konštrukčným riešením stavby, ktoré poslucháč vypracoval na ateliérovej tvorbe a v rámci záverečnej práce. Tento konštrukčný projekt poslucháč predloží pri obhajobe záverečnej práce. Obhajoba bakalárskej práce sa týka špecifikácii zadania - body 1 a 2. Súčasťou práce je prezentácia zadania - bod 2 vo forme postra.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-TMS Building Technology and Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.