1. 10. 2020  4:32 Arnold
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Výskum vplyvu technologických parametrov pri ťahaní bezšvových rúr s podporou numerickej simulácie
Názov témy anglicky:
Study of process parameters influence at seamless tubes drawing with aid of numerical simulation
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Róbert Sobota, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko:
Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Študent bude simulovať proces prievlačného ťahania rúr, podľa zistených konkrétnych rozmerov a technologických parametrov. Následne bude niektoré technologické parametre meniť, aby sa zistil vplyv daného parametru na proces prievlačného ťahania. V prvej a druhej kapitole urobí rozbor ťahania rúr z pohľadu teórie a technológie, a následne z pohľadu možností na simuláciu daných procesov. Výsledkom bude zhodnotenie ako vplývajú dané technologické parametre na proces prievlačného ťahania rúr. miesto vypracovania: UVTE, MTF STU so sídlom v Trnave 1. Teoretický rozbor ťahania bezšvových rúr 2. FEM simulácia procesu ťahania rúr 3. Numerická simulácia prievlačného ťahania rúr konkrétnych rozmerov s podporou simulačného softvéru 4. Zhodnotenie výsledkov simuláciíObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.