23. 10. 2019  6:40 Alojza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbu.
Názov témy anglicky: Selected parts of building and technological preparation for the given building.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie stavieb - SvF
Max. počet študentov: 4
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD.
Abstrakt: Vypracujte stavebno-technologický projekt realizačný pre zadanú stavbu Bytový dom v rozsahu: 1. Projekt zariadenia staveniska 1.1 Technická správa k ZS 1.2 Situácia ZS 1.3 Návrh montážnych prostriedkov 2. Časový plán výstavby 2.1 Technická správa k časovému plánu výstavby 2.2 Harmonogram 2.3 Histogram pracovníkov 3. Špecifický problém vrátane grafickej prezentácie vo formáte A14 (poster): Riadenie nákladov stavby vo fáze obstarávania stavebného diela (v predprojektovej a v projektovej príprave stavby).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TS technológia stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
SvFB1-NCS Náklady a ceny v stavebníctve