21. 5. 2019  18:34 Zina
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Priestorová strata stability centricky tlačených prútov.
Názov témy anglicky: Torsional-flexural buckling of columns under axial force.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Kováč, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra kovových a drevených konštrukcií - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Kováč, PhD.
Abstrakt: Vypočet kritických síl pre torznú stratu stability a ohybovo-torznú stratu stability. Teória priestorového vzperu pre prierezy s jednou alebo dvoma osami symetrie. Prierezy bez osi symetrie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.