Aug 20, 2019   3:37 a.m. Anabela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Geotechnické posúdenie zabezpečenia vstupného portálu do tunela (možnosti: 1. Tunel Višňové, 2. Tunel Považský Chlmec) navrhnutého v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.
Title of topic in English: Geotechnical assessment of the entrance portal to the tunnel (options: 1. Višňové tunnel, 2. Považský Chlmec tunnel) designed in difficult engineering-geological conditions.
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Geotechnics - FCE
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je geotechnické posúdenie zabezpečenia vstupného portálu podľa teórie medzných stavov (1. a 2. skupiny). Diplomant bude mať k dispozícii reálne vstupné údaje do geotechnických výpočtov (výsledky geotechnického prieskumu, výsledky zaťažovacích skúšok, navrhované stavebno-technické riešenie nosnej konštrukcie, výsledky geotechnického monitoringu a pod.).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-DOS dopravné stavby-- not entered --
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.