31. 10. 2020  5:38 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Geotechnické posúdenie založenia komplexu objektov EUROVEA - vybrané problémy.
Názov témy anglicky:
Geotechnical assessment of foundations of the complex of EUROVEA objects - selected problems.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geotechniky - SvF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je realizácia geotechnických výpočtov zameraných na posúdenie založenia staticky a konštrukčne náročného súboru stavebných objektov v komplexe EUROVEA. Geotechnické výpočty budú zamerané na vybrané problémy z hľadiska posúdenia základovej konštrukcie na 1. a 2. skupinu medzných stavov. Pri riešení problému budú využité dostupné informácie o podloží a stavebno-technickom riešení posudzovaných konštrukcií. Geotechnické výpočty budú realizované pomocou výpočtového programu GEO5.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-NKS nosné konštrukcie stavieb
I-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.