Oct 17, 2019   6:04 a.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Stanovenie vybraných vlastností kvapalných motorových palív a biopalív
Title of topic in English: Determination of selected properties of liquid motor fuels and biofuels
State of topic: approved (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Lenka Blinová, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Lenka Blinová, PhD.
Summary: Ropa je horľavá kvapalina tvorená zmesou uhľovodíkov (alkánov, nafténov, arénov) a polárnych zlúčenín (živice, asfaltény) a je základnou surovinou petrochemického priemyslu. Základom spracovania ropy je jej frakčná destilácia, pri ktorej sa oddeľujú pri atmosférickom tlaku jednotlivé skupiny uhľovodíkov podľa ich bodu varu. Medzi frakcie vznikajúce pri spracovaní ropy patria napr. plynné uhľovodíky ako metán, etán, ďalej petroléter, benzín, letecký benzín, plynový olej atď. Získané produkty sú ďalej rafinované, aby sa z nich odstránili nežiaduce prímesi. Diplomová práca by mala byť zameraná na kvapalné motorové palivá a tiež na alternatívne palivá (biopalivá), spôsob ich výroby, charakteristika ich vlastností a použitia. Práca by mala obsahovať aj základné požiadavky pre BOZP pri práci s horľavými kvapalinami. V praktickej časti práce by bola práca zameraná na charakteristiku vybraných palív a biopalív, napr. stanovenie hustoty, využitie FTIR ATR pre charakteristiku funkčných skupín, stanovenie teploty vzplanutia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-IBE Integrated Safety

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.