17. 9. 2019  2:17 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Stanovenie vybraných vlastností kvapalných motorových palív a biopalív
Názov témy anglicky: Determination of selected properties of liquid motor fuels and biofuels
Stav témy: schválené (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Lenka Blinová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Lenka Blinová, PhD.
Abstrakt: Ropa je horľavá kvapalina tvorená zmesou uhľovodíkov (alkánov, nafténov, arénov) a polárnych zlúčenín (živice, asfaltény) a je základnou surovinou petrochemického priemyslu. Základom spracovania ropy je jej frakčná destilácia, pri ktorej sa oddeľujú pri atmosférickom tlaku jednotlivé skupiny uhľovodíkov podľa ich bodu varu. Medzi frakcie vznikajúce pri spracovaní ropy patria napr. plynné uhľovodíky ako metán, etán, ďalej petroléter, benzín, letecký benzín, plynový olej atď. Získané produkty sú ďalej rafinované, aby sa z nich odstránili nežiaduce prímesi. Diplomová práca by mala byť zameraná na kvapalné motorové palivá a tiež na alternatívne palivá (biopalivá), spôsob ich výroby, charakteristika ich vlastností a použitia. Práca by mala obsahovať aj základné požiadavky pre BOZP pri práci s horľavými kvapalinami. V praktickej časti práce by bola práca zameraná na charakteristiku vybraných palív a biopalív, napr. stanovenie hustoty, využitie FTIR ATR pre charakteristiku funkčných skupín, stanovenie teploty vzplanutia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-IBE integrovaná bezpečnosť-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.