Jul 15, 2019   7:58 p.m. Henrich
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh založenia obytnej budovy v zložitých inžinierskogeologických podmienkach
Title of topic in English: Design of a foundation of a residential building in difficult geological conditions
State of topic: approved (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jakub Stacho, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Geotechnics - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jakub Stacho, PhD.
Summary: Cieľom práce bude návrh optimálneho založenia obytnej budovy. Obytná budova je navrhnutá ako skeletová železobetónová konštrukcia. Osové sily v nosných stĺpoch dosahujú vzhľadom na ich veľkú osovú vzdialenosť veľmi veľké sily. Podložie je tvorené prevažne jemnozrnnými zeminami tuhej konzistencie. Predpokladajú sa dve možnosti založenia objektu: plošným základom na zlepšenom podloží, alebo hĺbkovým základom. Záver bude obsahovať zhodnotenie alternatív zakladania obytnej budovy ako aj kompletné vypracovanie projektu pre najvhodnejšiu základovú konštrukciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-IKD Structural and Transportation Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.