Sep 18, 2019   8:05 p.m. Eugénia
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Dimenzovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov
Title of topic in English: Design of basic parameters for treatment sludge drying house
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Summary: Produkcia čistiarenských kalov je aktuálnym problémom všetkých producentov kalov. Hľadajú sa spôsoby nakladania s kalmi z hľadiska ekonomického, energetického ale aj ekologického. Jedným z riešení je aj sušenie kalov, čo vytvára predpoklad pre ich ďalšie nakladanie, ako napr. splyňovanie, spaľovanie a pod. Práca sa bude zaoberať možnosťami sušenia kalov, výsledkom práce by mal byť základný technologický návrh sušiarne kalu pre reálnu komunálnu ČOV.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHI Chemical Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.