23. 8. 2019  4:33 Filip
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Dimenzovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov
Názov témy anglicky: Design of basic parameters for treatment sludge drying house
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Abstrakt: Produkcia čistiarenských kalov je aktuálnym problémom všetkých producentov kalov. Hľadajú sa spôsoby nakladania s kalmi z hľadiska ekonomického, energetického ale aj ekologického. Jedným z riešení je aj sušenie kalov, čo vytvára predpoklad pre ich ďalšie nakladanie, ako napr. splyňovanie, spaľovanie a pod. Práca sa bude zaoberať možnosťami sušenia kalov, výsledkom práce by mal byť základný technologický návrh sušiarne kalu pre reálnu komunálnu ČOV.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.