Oct 16, 2019   7:47 a.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Skúšanie vlastností cementových kompozitov a ich odolnosť proti roztokom síranov
Title of topic in English: Testing properties of cement composites and their resistance to sulphate attack
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Material Engineering - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.
Summary: Práca bude zameraná na experimentálnu prípravu vzoriek materiálov na báze cementu alebo vápna. Zloženie materiálu bude modifikované prímesou metakaolínu a prípadne expandovaného perlitu. Vzorky budú vystavené pôsobeniu roztoku síranu sodného. V rámci experimentálnych skúšok sa budú zisťovať zmeny fyzikálnych a mechanických vlastností vzoriek, najmä pevnosť v tlaku, objemová hmotnosť, pórovitosť. V menšom rozsahu sa budú tiež zisťovať niektoré vybrané znaky mikroštruktúry a zmeny zloženia. Použije sa napríklad röntgenová difrakčná fázová analýza, termická analýza a/alebo rastrovacia elektrónová mikroskopia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TS Building Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCEI1-SSM Structure of building materials